Mandarin(P): líng
Mandarin(Z): ㄌㄧㄥˊ
Korean(Eum): 릉/능 [leung/neung ]
Korean(H/E): 업신여길 릉
Japanese(On): りょう [ryou]
Japanese(Kun): しのぐ [shinogu]
Cantonese: ling4
Vietnamese: lăng
Hist. Tang: *liəng
------------------------------------------------------------
Definition: pure; virtuous; insult; maltreat
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [15.8]
Total strokes: 10
Radical:
Other variant:
Frequency: 4
------------------------------------------------------------
Unicode: U+51CC
Big Five: ADE2
GB 2312: 3372
JIS X 0208-1990: 4631
KSC 5601-1989: 5548
Cangjie: IMGCE
Four-corner Code: 3414.7
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10298.030
Kang Xi: 0132.450
CiHai: 169.305
Morohashi: 01669
Dae Jaweon: 0297.010

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I líng 〈名〉 (1) (形声。 从仌(bīng, 冰, 夌líng)声。 本义: 冰) (2) 同本义 [ice] 涉江莫涉凌, 得意须得朋。 孟郊《寒江吟》 (3) 又如: 凌冰(流水中的冰块); 凌灾(因冰块堵塞河道导致河水泛滥); 凌床(冰床); 凌室(古代的藏冰室) (4) 冰室, 冰库 [ice cell]。 如: 凌阴(冰室) (5) 姓 II líng …   Advanced Chinese dictionary

 • — (參見 ) líng ㄌ〡ㄥˊ 〔《廣韻》力膺切, 平蒸, 來。 〕 1.冰;積聚的冰。 《楚辭‧大招》: “冥凌浹行, 魂無逃只。” 朱熹 集注: “凌, 冰凍也。” 《初學記》卷七引 漢 應劭 《風俗通》: “積冰曰凌。” 《文選‧張衡〈思玄賦〉》: “魚矜鱗而并凌兮, 鳥登木而失條。”舊注: “凌, 冰也。” 唐 孟郊 《寒江吟》: “涉江莫涉凌, 得意須得朋。” 元 無名氏 《 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: ling2 解释: 1. 积冰。 文选·张衡·思玄赋: “鱼矜鳞而并凌兮, 鸟登木而失条。 ”李善·注: “凌, 冰也。 ” 2. 姓。 如唐代有凌准。  1. 登、 升。 唐·李白·书情题蔡舍人雄诗: “凌山采芳荪, 愧无横草功。 ” 2. 驾、 乘。 文选·张衡·思玄赋: “凌惊雷之兮, 弄狂电之淫裔。 ”李善·注: “凌, 乘也。 ”宋·苏轼·赤壁赋: “纵一苇之所如, 凌万顷之茫然。 ” 3. 逾越、 超过。 通“陵”。 吕氏春秋·仲秋纪·论威:… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:ling2 1. 積冰。 文選·張衡·思玄賦: “魚矜鱗而并凌兮, 鳥登木而失條。” 李善·注: “凌, 冰也。” 2. 姓。 如唐代有凌準。  1. 登﹑升。 唐·李白·書情題蔡舍人雄詩: “凌山採芳蓀, 愧無橫草功。” 2. 駕﹑乘。 文選·張衡·思玄賦: “凌驚雷之兮, 弄狂電之淫裔。” 李善·注: “凌, 乘也。” 宋·蘇軾·赤壁賦: “縱一葦之所如, 凌萬頃之茫然。” 3. 踰越、 超過。 通“陵”。 呂氏春秋·仲秋紀·論威: “雖有江河之險則凌之, 雖有… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【起源参考】 凌姓未列入百家姓前一百位。出自姬姓。周朝时候,宫廷在冬天时有专门的官员负责将冰收藏在地窖当中,以备夏天时供国君和王公贵族消暑使用。那时掌管这项工作的人就叫作“凌人”,因为是专为王族服务的,所以是很重要的官职。周武王有一个兄弟叫作康叔,康叔有一个儿 子被选来担任“凌人”这一职务,而他的后代就取官名作为姓氏,从而产生了凌姓。凌姓的望族大多聚居在渤海。凌朦初,明朝小说家,浙江乌程(今吴兴)人。编著有《初刻拍案惊奇》。 …   Chinese names (中国人的名字)

 • — 【능】 얼음; 얼음 곳간; 떨다; 건너다; 범하다 업신여기다 (陵) 이수변부 8획 (총10획) [1] accumulated ice [2] [v] insult; maltreat; to through one s weight around [3] to rise; ride; soar [4] to traverse [5] a Chinese family name リョウ·しのぐ …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — líng (1) ㄌㄧㄥˊ (2) 冰: 冰~。 ~锥。 滴水成~。 (3) 侵犯、 欺压: 欺~。 ~逼。 ~辱。 ~侮。 恃强~弱。 (4) 杂乱, 交错: ~乱。 ~杂。 (5) 升, 高出: ~云。 ~霄。 ~空。 ~虚。 ~驾。 会当~绝顶, 一览众山小 。 (6) 渡过, 越过: 虽有江河之险则~之 。 (7) 迫近, 逼近: ~晨。 (8) 姓。 (9) 郑码: TDOR, U: 51CC, GBK: C1E8 (10) 笔画数: 10, 部首: 冫, 笔顺编号:… …   International standard chinese characters dictionary

 • — 릉 능가할 10 strokes 이수변+흙토+인발+뒤쳐올치 …   Korean dictionary

 • — 릉 능가할 10 strokes 이수변+흙토+인발+뒤쳐올치 …   Korean dictionary

 • 凌煙閣 — (凌煙閣, 凌烟阁) 1. 北周 庾信 《周柱國大將軍紇干弘神道碑》: “天子畫 凌煙 之閣, 言念舊臣;出 平樂 之宮, 實思賢傅。” 唐 劉肅 《大唐新語‧褒錫》: “ 貞觀 十七年, 太宗 圖畫 太原 倡義及 秦 府功臣 趙公 長孫無忌 、 河間王 孝恭 、 蔡公 杜如晦 、 鄭公 魏徵 、 梁公 房玄齡 、 申公 高士廉 、 鄂公 尉遲敬德 、 鄖公 張亮 、 陳公 侯君集 、 盧公 程知節 、 永興公 虞世南 、 渝公 劉政會 、 莒公 唐儉 、 英公 李勣 、 胡公 秦叔寶… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 凌遲 — (凌遲, 凌迟) 1.斜平不陡。 《韓詩外傳》卷三: “夫一仞之牆, 民不能踰;百仞之山, 童子登而遊焉, 凌遲故也。” 2.衰敗, 敗壞。 《漢書‧刑法志》: “今隄防凌遲, 禮制未立;死刑過制, 生刑易犯……此刑之所以蕃也。” 唐 陳子昂 《上軍國利害事‧牧宰》: “不以才能任職, 所以天下凌遲。” 《明史‧孫瑋傳》: “法紀凌遲, 人心瓦解。” 清 戴名世 《劉陂千庶詩序》: “而其變愈下, 彼此訾謷, 互起迭仆, 凌遲至於今。” 3.封建時代一種殘酷的死刑。 又稱“剮刑”。 始於 …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.